Rechtsgebieden

Rechtsgebieden

Op deze pagina vindt u een overzicht van de verschillende rechtsgebieden die mogelijk relevant zijn voor u. Bekijk relevante casussen en neem direct contact op met advocaten die gespecialiseerd zijn in een specifiek rechtsgebied.

Aanbestedings recht

Omvat het proces van het aanbieden van een opdracht, voornamelijk gericht op overheidsinstanties.

Agrarisch recht

Omvat alle aspecten die zich bezighouden met de agrarische onderneming en de agrariër als een ondernemer, in zijn geheel.

Algemene praktijk

In feite is algemene praktijk geen aparte tak van recht. Advocaten die zich bezighouden met een algemene praktijk behandelen zaken in meerdere rechtsgebieden.

Ambtenarenrecht

Arbeidsrecht

Omvat regels die betrekking hebben op de verhouding tussen werkgevers en werknemers.

 • Ontslag
 • Loonsvordering
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Ziekte
 • Geschillen op de werkvloer

Asiel- en vluchtelingenrecht

Omvat situaties waarin iemand vanwege veiligheidsredenen niet in staat is om naar zijn of haar land van herkomst terug te keren.

 • Asiel aanvragen
 • Familievereniging
 • Uitwijziging
 • Integratie

Belastingrecht

Omvat regels en voorschriften die van toepassing zijn op de belastingheffing en -inning door de overheid.

 • Inkomstenbelasting
 • Omzetbelasting
 • Loonbelasting
 • Toeslagen

Bestuursrecht

Omvat de regels en procedures waarmee de overheid haar taken uitvoert en besluiten neemt.

 • Vergunningen
 • Bezwaar en beroep

Burgerlijk procesrecht

Omvat voorschriften die de procedure voor een burgerlijke rechtbank bepalen.

 • Geschillen over contracten
 • Geschillen over aansprakelijkheid
 • Arbitrage

Cassatie

Omvat regelgeving wat betreft het proces van het voeren van een procedure bij de Hoge Raad.

 • Interpretatie van wetgeving
 • Bewijsvragen
 • Procedurele kwesties

Economisch ordeningsrecht

Omvat de regels en voorschriften die de economische activiteiten van bedrijven en organisaties reguleren.

 • Mededinging
 • Consumentenbescherming
 • Marktordening

Erfrecht

Omvat de regels en voorschriften met betrekking tot de bezittingen en schulden van een persoon die is overleden.

 • Testamenten
 • Legaten en schenkingen
 • Nalatenschap
 • Conflicten in erfenis

Financieel recht

Omvat alle facetten van het beheer van vermogen of het geven van beleggingsadvies.

 • Bankrecht
 • Verzekeraar
 • Beleggingsinstellingen

Gezondheidsrecht

Omvat de regels die de rechten van patiënten en hulpverleners regelen en de kwaliteit van de zorg waarborgen.

 • Financiering van de gezondheidszorg
 • Medische aansprakelijkheid
 • Geschillen over de zorgverlening

Huurrecht

Omvat alle regels omtrent huren en verhuren.

 • Huurcontract
 • Geschillen over de huurprijs en huurverhoging
 • Conflicten over achterstallige huurbetalingen incasso van huurschulden
 • Conflicten over incasso van huurschulden
 • Onderhuur

Informatierecht

Omvat verschillende aspecten van de wetgeving die te maken hebben met informatie, inclusief het recht op vrije verspreiding en ontvangst van informatie, en de grenzen daarvan.

 • Auteursrecht
 • Octrooirecht
 • Mediarecht

Insolventierecht

Omvat alle gevallen waarbij een persoon of bedrijf geconfronteerd wordt met schulden.

 • Faillissement
 • Schuldeisers
 • Curatoren
 • Schuldenaren

Intellecuteel eigendomsrecht

Omvat de juridische aspecten van de bescherming van rechten op originele ideeën en creatieve werken, zoals muziek, merken, software, games, teksten en foto’s.

 • Auteursrecht
 • Octrooirecht
 • Mediarecht

Letselschaderecht

Omvat de wetten en regels die van toepassing zijn op de aansprakelijkheid voor en de vergoeding van schade die voortvloeit uit letsel of overlijden als gevolg van het handelen van een ander.

 • Medische fouten
 • Schadevergoeding van medische kosten
 • Aansprakelijkheid van letselschade

Omgevingsrecht

Omvat de normen en voorschriften met betrekking tot de fysieke omgeving waarin we ons bevinden, waaronder aspecten als milieu, water, natuur en ruimtelijke ordening.

 • Waterrecht
 • Milieurecht
 • Bouwvergunning verlenen

Ondernemingsrecht

Omvat alle juridische aspecten die verbonden zijn aan het uitoefenen van een bedrijf.

 • Oprichting en structurering van ondernemingen
 • Vennootschapsrecht
 • Fusies en overnames
 • Handelsrecht

Onderwijsrecht

Omvat wet- en regelgeving die gericht zijn op de kwaliteit van het onderwijs, de financiering van scholen, en de toekenning van subsidies aan studenten.

 • Rechten en plichten van studenten, docenten en bestuurders
 • Subsidies voor het onderwijs
 • Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid van onderwijsinstellingen
 • Beheer van intellectueel eigendom in het onderwijs

Onteigeningsrecht

Omvat de regelgeving die zich bezighoudt met de gedwongen overdracht van eigendom van particulieren of bedrijven aan de overheid of aan andere particuliere partijen.

 • Schadeloosstelling
 • Alternatieven voor onteigening

Personen- en familierecht

Omvat de wetgeving met betrekking tot families en personen.

 • Geboorte
 • Echtscheidingen
 • Huwelijksvoorwaarden
 • Voogdij
 • Adoptie
 • Ouderlijk gezag

Privacy recht

Omvat wetten en voorschriften die de verwerking van persoonlijke gegevens reguleren en de rechten van individuen op privacy beschermen.

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBPP)

Psychiatrisch patiënten recht

Omvat de regels en wetgeving die betrekking hebben op de rechten van patiënten die gedwongen worden opgenomen en behandeld in de psychiatrie.

 • Regelgeving omtrent gedwongen opname
 • Behandeling en medicatie
 • Inzage in patiëntendossier

Slachtofferrecht

Omvat de wet- en regelgeving die specifiek is gericht op de belangen en behoeften van personen die slachtoffer zijn van een misdrijf.

Sociaal-zekerheidsrecht

Omvat alle wet- en regelgeving die ervoor zorgt dat mensen een financieel vangnet hebben wanneer zij niet kunnen werken, bijvoorbeeld door ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

 • Uitkeringen
 • Ziektewet
 • Kinderbijslag
 • Werkloosheidwet (WW)
 • Werknemersverzekering

Sportrecht

Omvat alle juridische aspecten die betrekking hebben op het beoefenen van sport.

 • Regeling van contracten in de sportwereld
 • Dopingregelgeving

Strafrecht

Omvat de wetten en regels die bepalen welk gedrag als strafbaar wordt beschouwd en welke sancties daarvoor gelden. Strafprocesrecht legt regels vast voor de procedures die worden gevolgd bij strafrechtelijke vervolging.

 • Verkeersovertredingen
 • Geldboetes
 • Taakstraffen
 • Dagvaardingen
 • Aanhoudingen
 • Zedenmisdrijven
 • Geweldsdelicten
 • Diefstal

Transport- en handelsrecht

Omvat de regels en voorschriften met betrekking tot het vervoer en de handel van geoderen over verschillende transportwijzen, waaronder land, zee, binnenwater, spoor en lucht.

 • Import en export
 • Vervoersovereenkomsten
 • Douane- en belastingzaken
 • Logistiek

Tuchtrecht

Omvat de wet- en regelgeving omtrent de disciplinaire bestraffing en voorschriften die van toepassing zijn op een specifieke beroepsgroep.

 • Schending van de professionele normen en gedragsregels
 • Onvoldoende professionele zorg
 • Grensoverschreidend gedrag

Vastgoedrecht

Omvat de juridische aspecten van onroerend goed.

Verbintenissenrecht

Omvat de juridsiche kwesties die te maken hebben met verbintenissen die voortvloeien uit wet, overeenkomst of natuurlijke verbintenis. Een verbintenis kan ontstaan door eenzijdige of tweezijdige rechtshandelingen of door feitelijke handelingen tussen personen.

 • Nakoming van overeenkomsten
 • De gevolgen van niet-nakoming van overeenkomsten
 • Arbeidsovereenkomst
 • Huurovereenkomst
 • Aansprakelijkheid voor schade
 • Koop en verkoop van goederen

Verzekeringsrecht

Omvat de juridische aspecten van de relatie tussen de verzekeraar enerzijds en de verzekeringsnemer en/of de verzekerde anderzijds.

 • Het sluiten en uitvoeren van verzekeringscontracten
 • De aansprakelijkheid van de verzekeraar
 • De verplichtingen van de verzekeringnemer

Vreemdelingenrecht

Omvat de specifieke wet- en regelgeving met betrekking tot de toegang en het verblijf van vreemdelingen in Nederland.

 • Asielprocedures
 • Gezinsherenigingen
 • Arbeidsmigratie
 • Studentenvisa van vreemdelingen

Neem contact op

Vragen? Laat het ons weten!