Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op: 14-03-2024

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van de diensten van Mijn Rechtshulp (“Wij”, “Ons” of “Onze”). Door gebruik te maken van de website www.mijnrechtshulp.nl en de bijbehorende diensten, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

1. Algemene Informatie

1.1.        Mijn Rechtshulp is een platform dat rechtszoekenden verbindt met rechtshulp. Dit gebeurt via persoonlijke matching en door gebruik te maken van een vergelijkingssite voor het vergelijken van juridische dienstverleners, beheerd door Mijn Rechtshulp. Ons KvK-nummer is 90629167.

2. Toegang en Gebruik

2.1.        U dient te handelen in strikte overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, alsmede de professionele gedragsnormen. Ongepast taalgebruik, misleidende informatie en andere onethische praktijken zijn ten strengste verboden.

2.2.        Het gebruik van de website voor illegale doeleinden is nadrukkelijk verboden.

2.3.        Door u te registreren bij Mijn Rechtshulp bevestigt u dat uw advocatenkantoor geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel.

2.4.        Door u te registreren bij Mijn Rechtshulp bevestigt u dat uw advocatenkantoor geregistreerd is bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).

2.5.        Mijn Rechtshulp behoudt het recht om accounts naar eigen oordeel te weigeren.

2.6.        In geval van accountweigering heeft de gebruiker het recht om bezwaar te maken tegen deze beslissing door een bezwaarschrift te sturen naar het volgend adres: bedrijven@mijnrechtshulp.nl. Het bezwaar moet een duidelijke reden bevatten waarom de gebruiker van mening is dat de weigering ongegrond is. Het account blijft geweigerd tijdens de bezwaarprocedure. De bezwaarprocedure duurt maximaal 3 weken. Mijn Rechtshulp zal binnen deze periode reageren op het ingediende bezwaar.

3. Betalingen en Abonnementen

3.1.        Advocatenkantoren hebben de keuze uit twee abonnementsmodellen: een maandelijks abonnement en een jaarlijks abonnement.

3.2.        Betalingen worden verwerkt via automatische incasso of door uitgifte van een factuur. Het is uw verantwoordelijkheid om te zorgen voor voldoende saldo op de opgegeven rekening en ervoor te zorgen dat de betalingsgegevens nauwkeurig en up-to-date zijn.

3.3.        Voor maandelijkse en jaarlijkse abonnementen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na ontvangst van de factuur per e-mail. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de betaling binnen deze termijn wordt uitgevoerd.

3.4.        Indien de factuur niet wordt voldaan binnen de betalingstermijn van 14 dagen, ontvangt de gebruiker een betalingsherinnering.

3.5.        Bij aanhoudend uitblijven van betaling behoudt Mijn Rechtshulp zich het recht voor om verdere stappen te ondernemen, waaronder de openstaande factuur doorsturen naar een gerechtsdeurwaarder en opschorting of beëindiging van de dienstverlening. Eventuele administratieve kosten en rente die voortvloeien uit het incassoproces van de gerechtsdeurwaarder, worden aan het openstaande bedrag toegevoegd.

3.6.        Advocatenkantoren hebben te allen tijde de mogelijkheid om hun abonnement op te zeggen door een schriftelijke kennisgeving per e-mail te sturen naar het volgende adres: bedrijven@mijnrechtshulp.nl.

3.7.        Bij opzegging blijft het abonnement geldig tot het einde van de lopende factureringsperiode, zonder mogelijkheid tot restitutie van reeds betaalde bedragen en nog te betalen bedragen.

3.8.        Mijn Rechtshulp behoudt het recht om abonnementskosten aan te passen. Dergelijke aanpassingen worden minimaal drie maanden voor de ingangsdatum van de wijziging aangekondigd.

4. Advertenties

4.1.        Advocatenkantoren hebben de mogelijkheid om advertentieruimte aan te vragen op onze vergelijkingspagina, waarbij u de keuze heeft tussen specifieke rechtsgebieden in combinatie met een bepaalde regio.

4.2.        Voor elk rechtsgebied in combinatie met een bepaalde regio is momenteel één advertentiepositie beschikbaar.

4.3.        Om volledige transparantie aan gebruikers te bieden, worden advertenties duidelijk aangeduid als “advertentie” of “adv.”.

4.4.        Advertenties moeten voldoen aan eerlijke, wettelijke en respectvolle normen. Dit betekent geen misleidende informatie, geen inbreuk op rechten, geen ongepaste inhoud, juiste claims, geen vermelding van concurrerende advocatenkantoren en naleving van platformrichtlijnen.

4.5.        Alle advertenties dienen te voldoen aan onze gedragsregels. Het behoort tot de bevoegdheid van Mijn Rechtshulp om advertenties te weigeren of te verwijderen die niet aan deze gedragsregels voldoen. Gemaakte kosten voor advertenties, die om welke reden dan ook worden geweigerd of verwijderd, worden niet gerestitueerd.

5.  Beoordelingen

5.1.        Mijn Rechtshulp erkent het cruciale belang van eerlijke beoordelingen voor de integriteit van ons platform. Het plaatsen van valse beoordelingen wordt beschouwd als fraude en is strikt verboden.

5.2.        Uitsluitend cliënten van een advocatenkantoor zijn bevoegd om een beoordeling achter te laten via de daarvoor aangewezen link. Indien een beoordeling wordt geplaatst door iemand die geen cliënt is van het advocatenkantoor, wordt dit beschouwd als een onrechtmatige beoordeling.

5.3.        Een cliënt mag voor een zaak slechts één beoordeling achterlaten. In het geval dat een cliënt meerdere beoordelingen plaatst voor dezelfde zaak, wordt dit beschouwd als een onrechtmatige beoordeling.

5.4.        Het direct of indirect aanbieden van financiële, materiële, of andere voordelen aan cliënten in ruil voor het plaatsen van beoordelingen is strikt verboden. Indien een cliënt een dergelijk voordeel ontvangt in ruil voor het plaatsen van een beoordeling, wordt dit beschouwd als een onrechtmatige beoordeling.

5.5.        Mijn Rechtshulp behoudt zich het recht voor om bij een vermoeden van onrechtmatige beoordelingen passende maatregelen te nemen, waaronder het verwijderen van de betreffende of alle beoordelingen en opschorting of beëindiging van het account van het advocatenkantoor.

6. Privacy en Gegevensverwerking

6.1.        Mijn Rechtshulp hecht buitengewoon belang aan de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens. Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke informatie uitsluitend om onze diensten te verlenen, uw vragen te beantwoorden en de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

6.2.        Mijn Rechtshulp hanteert strikte beveiligingsmaatregelen, inclusief wachtwoordencryptie, om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking.

6.3.        Uw informatie wordt alleen gedeeld met derden die ons assisteren bij het verlenen van diensten of wanneer dit wettelijk vereist is.

6.4.        U heeft het recht om toegang te verkrijgen tot uw informatie, deze bij te werken of te laten verwijderen, in overeenstemming met de geldende wetgeving.

7. Intellectueel Eigendom

7.1.        Alle inhoud op www.mijnrechtshulp.nl, waaronder, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, blogs, software en andere informatie, is het intellectueel eigendom van Mijn Rechtshulp of is met toestemming van derden in licentie genomen. Deze inhoud is beschermd door auteursrecht en blijft eigendom van Mijn Rechtshulp. Het is niet toegestaan om deze inhoud zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te reproduceren, wijzigen, verspreiden of op enige andere wijze te gebruiken.

7.2.        Advocatenkantoren mogen de beoordelingen die op hun bedrijfspagina zijn geplaatst gebruiken voor hun eigen promotiedoeleinden, op voorwaarde dat ze actieve en betalende leden zijn van Mijn Rechtshulp.

8. Aansprakelijkheid en Juridische Informatie

8.1.        U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Mijn Rechtshulp een platform aanbiedt voor de verbinding tussen advocatenkantoren en gebruikers. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, verlies, conflict, juridisch geschil of ontevredenheid, die voortvloeit uit interacties tussen partijen via onze diensten.

8.2.        Mijn Rechtshulp aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten, onnauwkeurigheden of onvolledigheden in de juridische informatie of blogs op de website.

8.3.        Mijn Rechtshulp biedt geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie op de website.

9. Gedragsregels

9.1.        Het is strikt verboden om haatzaaiende taal, inbreukmakende inhoud, valse informatie of enige andere vorm van ongepast gedrag op de website te plaatsen.

9.2.        U bent volledig verantwoordelijk voor de inhoud die u plaatst op de website en u dient ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de geldende wetgeving en onze richtlijnen.

10. Beëindiging van Diensten

10.1.        Mijn Rechtshulp behoudt zich het recht voor om accounts van advocatenkantoren op elk moment en zonder opgaaf van reden te beëindigen.

10.2.        Beëindiging van een account kan leiden tot het verwijderen van inhoud en gegevens die aan dat account zijn gekoppeld.

10.3.        Overtredingen van de gedragsregels kunnen leiden tot waarschuwingen, opschorting of beëindiging van toegang tot onze diensten, afhankelijk van de ernst van de overtreding.

10.4.        In geval van herhaalde klachten over een specifiek advocatenkantoor behouden wij ons het recht voor om passende maatregelen te nemen, waaronder, maar niet beperkt tot, het opschorten of beëindigen van hun toegang tot onze diensten voor bepaalde of onbepaalde tijd. Het betrokken advocatenkantoor wordt tijdig op de hoogte gesteld van alle ontvangen klachten en het krijgt de gelegenheid om te reageren of corrigerende maatregelen te nemen, voordat verdere stappen worden ondernomen.

11. Links Externe Websites

11.1.      www.mijnrechtshulp.nl kan links bevatten naar externe websites. Mijn Rechtshulp wijst erop dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud of praktijken van externe sites. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van deze links. Betreden van externe websites is op eigen risico.

12. Overmacht

12.1.      Mijn Rechtshulp aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vertragingen of tekortkomingen in onze dienstverlening als gevolg van overmacht, waaronder, maar niet beperkt tot, natuurrampen, burgerlijke onrust, pandemieën, wetswijzigingen, stroomstoringen en internet- of website-storingen.

12.2.      Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Mijn Rechtshulp opgeschort zonder verplichting tot restitutie of schadevergoeding. Mijn Rechtshulp zal communiceren over de situatie en stappen ondernemen, zodra de overmachtssituatie voorbij is om de impact op de diensten te minimaliseren en de continuïteit te waarborgen.

12.3.      In het geval van een overmachtssituatie zal Mijn Rechtshulp alle redelijke inspanningen leveren om de impact op de dienstverlening te minimaliseren en de continuïteit te waarborgen. Mijn Rechtshulp zal ook met u communiceren om u op de hoogte te stellen van de situatie en verdere stappen te coördineren, zodra de overmachtssituatie is opgeheven.

13. Wijzigingen en Updates

13.1.      Mijn Rechtshulp behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden.

13.2.      Wijzigingen in deze voorwaarden zullen worden gecommuniceerd via e-mail en/of aankondigingen op www.mijnrechtshulp.nl. Door gebruik te blijven maken van onze diensten na een dergelijke wijziging, stemt u in met de herziene voorwaarden. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze voorwaarden te controleren op eventuele updates.

14. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

14.1.      Deze Algemene Voorwaarden vallen onder het Nederlands recht.

14.2.      Bij geschillen streven wij naar een minnelijke en onderlinge oplossing als eerste stap. Indien er geen onderlinge overeenstemming wordt bereikt, behoudt Mijn Rechtshulp uiteindelijk het recht om te bepalen hoe het geschil zal worden afgehandeld.

14.3.      Bij verkeerde vertaling, onduidelijkheid of interpretatieverschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, heeft de Nederlandse versie van de Voorwaarden voorrang en wordt beschouwd als de bindende tekst.

15. Elektronische Handtekeningen

15.1.      U erkent dat elektronische handtekeningen en het klikken op “Akkoord” dezelfde juridische geldigheid heeft als handgeschreven handtekeningen.

16. Volledige Overeenkomst

16.1.      Deze Algemene Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en Mijn Rechtshulp met betrekking tot het gebruik van onze diensten en zij vervangen alle voorgaande overeenkomsten, schriftelijke of mondelinge communicatie en discussies.

16.2.      Door gebruik te maken van de diensten van Mijn Rechtshulp geeft u aan akkoord te gaan met en gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van onze diensten.

16.3.      Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen er onderlinge afspraken worden gemaakt die dienen als aanvulling op deze voorwaarden. Dergelijke aanvullende afspraken zijn enkel geldig indien schriftelijk vastgelegd.

16.4.      In geval van enige tegenstrijdigheid tussen deze onderlinge afspraken en de Algemene Voorwaarden, zullen enkel de punten waar conflicten optreden, worden beheerst door de onderlinge afspraken. Voor alle andere aspecten blijven de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via www.mijnrechtshulp.nl/contact.